image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của cán bộ và Nhân dân huyện Cát Hải thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số.
- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các ban, ngành, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm; có sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.
- Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện lấy kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng khi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu về kết quả triển khai chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khối thi đua tổ chức các phong trào thi đua tập trung phấn đấu đạt, vượt, về đích sớm các mục tiêu cơ bản và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân  dân huyện  triển khai Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của BTV Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cát Hải, tập trung thi đua thực hiện các nội dung sau:
1. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện năm 2022 và các năm tiếp theo.
2. Triển khai các cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân  dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số trên địa bàn huyện.
3. Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số trong đó trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng trong cải cách hành chính của huyện.
4. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, thương mại điện tử và sản xuất thông minh... Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
5. Tập trung chuyển đổi số xã hội, chuyển đổi kỹ năng, phối hợp triển khai  các khóa học đại trà trực tuyến mở, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội.
6. Đảm bảo an toàn an ninh mạng. Triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.
7. Đẩy mạnh hợp tác, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông để nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ mới, mô hình mới trên địa bàn huyện.

Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0