image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/02/2022 thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố về nội dung “Thực hiện Chuyển đổi số” trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2022; 94/KH-UBND ngày 30/3/2022 triển khai Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cát Hải; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Cát Hải; Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 02/3/2022 truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Cát Hải giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/3/2022 tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2022; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/4/2022 về truyền thông Chuyển đổi số huyện Cát Hải năm 2022; Kế hoạch số 117/LH-UBND ngày 15/4/2022 về Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 trên địa bàn huyện Cát Hải; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Cát Hải; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/3/2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Cát Hải; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về Kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Cát Hải …
- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chuyển đổi số theo các nội dung của Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy…
- Hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến; lợi ích của thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính là tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh mạch trong thu ngân sách; hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố.
- Duy trì, nâng cao hiệu quả của các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn huyện  trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường...
2. Phát triển nền tảng số, hạ tầng số, dữ liệu
Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0