image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Kết quả triển khai phong trào thi đua thực hiện "Chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2022
Kết quả triển khai phong trào thi đua thực hiện "Chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2022
1. Công tác xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 20/7/2022 về triển khai phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của cán bộ và Nhân dân huyện Cát Hải thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số.
2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Cát Hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
- Ủy ban nhân dân huyện tập trung triển khai các cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân  dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số trong đó trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng trong cải cách hành chính của huyện.
- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chuyển đổi số theo các nội dung của Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy…
- Hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến; lợi ích của thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính là tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh mạch trong thu ngân sách; hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố.
- Duy trì, nâng cao hiệu quả của các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn huyện  trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng rôn treo trên các tuyến đường...
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khối thi đua, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung về chuyển đổi số trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm làm chuyển biến nhận thức và quyết tâm cao của các ngành, các cấp;) để nhân rộng mô hình cho giai đoạn tiếp theo.
- Năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 284/QĐUBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân  dân huyện  triển khai Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của BTV Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cát Hải…
Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0